info@glashatai.com 07:57 24.07.2019

Важно! Спират за пет дни движението и паркирането около сградата на училище в центъра на Перник


Важно! Спират за пет дни движението и паркирането около сградата на училище в центъра на Перник

 

За пет дни ще бъе спряно движението и паркирането около сградата на ОУ „Ив. Рилски” и ПМГ „Христо Смирненски”. Заповед за това е издал кметът на Перник Вяра Церовска. Забраната е от 09.02. до 14.02 включително.
Глашатай публикува пълния текст на заповедта:


 

               З А П О В Е Д

гр.Перник

ОТНОСНО: Въвеждане на временна организация на движението  по  ул. ,, Васил Левски”   покрай пощата  и ОБЕДИНЕНА   БЪЛГАРСКА   БАНКА  и  ул.,,8-ми март   във    връзка   с   извършване    на строителни  и  монтажни  работи по покрива на  сградата на ОУ ,,Св. Иван Рилски”  и  П М Г  ,,Христо Смирненски” съгласно Докладна записка  от Бойко Свиленов Директор на ОУ ,,Св.Иван Рилски”-гр.Перник,

                                      

                                      Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да  се  преустанови  движението  и  забрани  паркирането на   МПС по ул.,,Васил Левски” в отсечката от ул.,,Стримон” при моста  ,,Золди” до ул.,,Епископ Киприян”  от 08.00 на 09.02.2019г. до 17.00ч. на 14.02.2019г.

 

2.Да се преустанови движението и се забрани паркирането на МПС на ул.,,8-ми март” от ул.,,Васил Левски”, до уличката покрй кортовете кв.,,Монте Карло” от  08.00 на 09.02.2019г. до 17.00ч. на 14.02.2019г.

 

3.Да се  запознаят гражданите за променените пътни условия и ВОД.

 

4.Фирма ,,Анди” ЕООД гр.Перник да постави необходимите забранителни и указателни пътни знаци съгласно Наредба №3 от 16 август 2010г. ,,за временната организация и безопасност на движението при извършване  на  строителни  и  монтажни  работи по пътищата  и  улиците”.

 

 

5. Да се организира дежурство от І-во РПУ гр.Перник.

 

   Контролът     по    изпълнение  на   настоящата    заповед      възлагам    на      Йордан     Павлов  –   Зам. Кмет     ,,Здравеопазване  ,     жилищна   политика, спорт  и социални дейности” при община Перник .

Препис   от    настоящата     Заповед    да    се    връчи   на  ОД  на   МВР - І-во   РПУ  гр.Перник ,    РСПБЗН    гр. Перник ,      ,,Дирекция”      на Главния инженер   при   Община  Перник  ,   Н-к     инспекторат     при община  Перник  и   на ,,Анди”   ЕООД   гр.    Перник   за     сведение   и  изпълнение.

Заповедта   подлежи   на   обжалване   по   реда   на  чл.145 и сл. от АПК пред    Административен     съд     Перник      в    14 - дневен      срок     от съобщаването  и   на  всички    заинтересовани   лица   чрез    Кмета   на Община Перник.

                                                      КМЕТ:

                                                                                 / В. Церовска/


Публикувана на 08.02.2019


0 коментара