info@glashatai.com 06:16 23.07.2019

Общината ще кандидатства с проект за грижа, за възрастни и хора с увреждания


Общината ще кандидатства с проект за грижа, за възрастни и хора с увреждания

Община Перник ще кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Решението беше взето на заседание на Общинския съвет след внесена докладна записка от кмета Вяра Церовска.
Целевата група по процедурата обхваща нуждаещи се възрастни хора над 65 годи. С ограничения или невъзможност за самообслужване , хора с увреждания и техните семейства, служители на организации и институции, ангажирани с процесите не деинституционализация .
Специфичната цел на операцията е да изгради модел за патронажни грижи. Обхватът на дейностите, които ще бъдат изпълнявани като изискване в проектното предложение включват – предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица, предоставяне на психологическа подкрепа и консултация , обучение и супер визия на нает за целта персонал.


Публикувана на 14.03.2019


0 коментара