info@glashatai.com 03:23 11.07.2020

Пернишки политици в упражнение по красноречие


 Пернишки политици в упражнение по красноречие

Зам председателят на Общинския съвет Милена Миланова и зам кметът Стефан Кръстев упражниха красноречието си в залата на Обинския съвет днес. Поводът станалата популярна схватка относно питанията на съветниците и отговорите на ръководството на Община Перник.

Милена Миланова се обърна към представляващият Общината зам.кмет, като към кмета Владимиров и  заяви от трибуната на минипарламента: „Уважаемият кмет на Община Перник Станислав Владимиров нееднократно е демонстрирал своето отношение към Общинския съвет, неглижирайки го като орган, а комуникацията с него не е пряка, тя се осъществява посредством средствата за масова комуникация. Това заяви зам-председателят на Общински съвет в Перник на днешното редовно заседание по точка едно от дневния ред.
"В последното си изявление пред общинския съвет, г-н кмете, Вие заявихте, че трябва да прочетем Закона, по който Вие работите, аз като един "лумпен", се консултирах с адвокат, когото помолих да отговори на въпроса, който за дадох и на Вас : По кой закон работите вие и по кой работим ние - общинските съветници", попита реторично адв. Милена Миланова. Тя цитира Конституцията на Р България и в частност чл. 136 (1), който гласи: Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението. Адв. Миланова припомни, че орган на местното самоуправление в общината е общинският съвет.
Тя припомни още чл. 139:
(1) Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон.
(2) В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.
Адвокат Миланова прочете и записаните разпоредби в чл. 39 от ЗМСМА , гласящи:
(2)Кметът на общината, съответно кметът на района, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината, съответно от района.
(3) В случаите по ал. 2, когато не е издадена заповед от кмета на общината, съответно от кмета на района, общинският съвет определя заместник-кмета, който да замества кмета на общината, съответно – кмета на района, до тяхното завръщане.
Зам. - председателят на Общинския съвет в Перник беше категорична, че не желае нито писмен, нито устен отговор на своя въпрос, с мотива, че не желае да слуша нито задочни обиди, нито задочни лъжи.

На репликата и за „лумпените” отговори зам кметът Стефан Кръстев обяснявайки значението на въведения от Карл Маркс термин, чието творчество Кръстев, оказа се познава в детайли и обявявайки, че терминът  не би могъл да го засегне


Публикувана на 03.06.2020


0 коментара