info@glashatai.com 09:27 27.09.2020

Градят социални жилища за 100 човека


Градят социални жилища за 100 човека Източник на снимката: oбщина Перник- пресцентър

www.eufunds.bg Този документ е създаден в рамките на проект No BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.Проект No BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“На 7 август 2020 г. се проведе официална церемония „Първа копка“ на обект „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" в изпълнение на проект No BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, Договор за БФП No BG16RFOP001-1.018-0003-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. На официалната церемония присъстваха заместник кметът на Община Перник, г-н Стефан Кръстев, ръководителят на проекта инж. Иван Искренов, г-н Георги Шапков управител на „Престиж Бизнес – 93“ ООД – изпълнител на СМР, инж. Светла Христова - управител на “Стройконсулт ГН 99” ЕООД - строителен надзор, представители на Общинската администрация, граждани и медии.

След отправени приветствия за успешната реализация на строителните дейности, бе отворена бутилка шампанско и извършена символична първа копка на обекта.Строителните дейности на обекта обхващат покривни работи, полагане на топлоизолационна система, доставка и монтаж на PVC дограма, доставка и монтаж на входни и интериорни врати. Предвидени за изпълнение са всички сградни инсталации на обекта, ще се изпълни и облагородяване на пространството пред двата входа с цел осигуряване на достъпна среда. С цел създаване на комфортни условия за пребиваване ще се изпълнят и довършителни работи по цялостното завършване на обекта: полагане на подови настилки, мазилки по стени и тавани и бояджийски работи. В двата входа ще се обособят жилища достъпни за хора с увреждания. След приключване на строително – монтажните работи, обектът ще бъде изцяло завършен и готов да посрещне своите обитатели.


Публикувана на 10.08.2020


0 коментара