info@glashatai.com 07:33 30.05.2024

На 19-ти ще са консултавиите за секционните комисии, за местните избори в Брезник


На 19-ти ще са консултавиите за секционните комисии, за местните избори  в Брезник

На 19 септември 2023г. (вторник) от 10:30 часа в читалище „Просвещение-1870“, гр. Брезник (малък салон) ще се проведат консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Брезник при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Това съобщиха от Общината

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 49-ото Народно събрание.

I. При консултациите участващите партии и коалиции представят:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1.

II. Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.

III. За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и владеят български език.

1. Член на СИК не може да бъде:

- кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за общински съветник или за кмет;

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

- орган на изпълнителната власт;

- заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

- съдия в Конституционния съд;

- съдия, прокурор или следовател;

- заместник-областен управител или заместник-кмет;

- военнослужещ във въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция „Разузнаване“, в Националната служба за охрана, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

2. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си:

1. съпрузи;

2. във фактическо съжителство;

3. роднини по права линия;

4.братя и сестри.

3. Член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. – кандидат, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите.

Общинските избирателни комисии (ОИК) назначават съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в срок до 30 септември 2023 г. и съставите на ПСИК за избиратели с трайни увреждания не по-късно от 18 октомври 2023 г. и утвърждават списъка на резервните членове.


Публикувана на 15.09.2023

ГЕРБ - Избори 2024
0 коментара