info@glashatai.com 18:53 23.02.2024

Правителството раздаде милиони днес, ето за какво


Правителството раздаде милиони днес, ето за какво

Правителството гласува милиони левове разходи на заседанието си днес. 10 млн.лв ще отидат за  обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и хранене на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас се увеличават с 10 млн. лв. от 1 октомври 2023 г., реши правителството.

Финансирането на ресурсното подпомагане и създаването на условия за приобщаващо образование се повишава с 20%, като до края на бюджетната година се отпускат още 7 млн. лв. С 6 на сто повече са средствата за групи и деца в специални детски градини, за ученик в специално училище с нарушено зрение или увреден слух и за ученик в център за специална образователна подкрепа. Увеличението е в размер на 1 млн. лв. Целта е да се подобрят средата и условията за допълнителна подкрепа на децата и учениците със СОП.

С решението на Министерски съвет се повишава и финансирането на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас с 12%, като увеличението е в размер на 2 млн. лв. То ще компенсира поскъпването на хранителните продукти и ще осигури възможност за всяко - дете и ученик в задължителното предучилищно образование и началния етап на образование да получава здравословна храна.

Правителството одобри изплащане 13 982 290 лв. за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи детски градини и училища.

Със средствата ще бъдат финансирани дейности по 33 обекта на територията на 26 общини в страната. Проектите се реализират по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища.

Целта на програмата е да се подобри материалната база, която гарантира здравословните и качествени условия на обучение в системата на предучилищното и училищното образование. Тя е насочена и към изграждане на нови сгради, както и разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, градини и училища. По този начин ще бъде намален недостигът на места в тях и ще има възможност за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст. Реализирането на програмата ще създаде условия и за преминаване на училищата към едносменен режим на учебния ден.

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в размер на 3 220 лв.

Средствата са необходими за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на курсантите от Академията на Министерството на вътрешните работи за бюджетната 2023 г.

Правителството одобри днес допълнителни средства за възстановяване на разходи по бюджета на Министерство на правосъдието за 2023 година.

Средствата са предвидени за изпълнение на решения на Европейския съд по правата на човека, приключили с едностранни декларации на основание чл. 3 7 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Съгласно решенията на МС на двамата жалбоподатели следва да се изплатят обезщетения на обща стойност 391 лева от бюджета на Министерството на правосъдието.

Средствата, необходими за изплащане на сумите, са планирани в централния бюджет.


Публикувана на 25.10.2023


0 коментара