info@glashatai.com 10:37 15.06.2024

Община Брезник ще проведе консултации за състава на секционните комисии, за изборите


Община Брезник ще проведе консултации за състава на секционните комисии, за изборите

На основание чл.91, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 3130-ЕП/НС / 23.04.2024 на Централната избирателна комисия на 30 април 2024 г. (вторник) от 11:30 часа в читалище „Просвещение-1870“, гр. Брезник (малък салон) ще се проведат консултации за определяне състава на СИК на територията на Община Брезник при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

I. При консултациите участващите партии и коалиции представят:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 09.04.2024 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка 1.

Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.

За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват и в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, и в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. и владеят български език.


Публикувана на 26.04.2024


0 коментара