info@glashatai.com 04:09 29.11.2021

Откриват 3 нови социални центрове, изградени по проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“


Откриват 3 нови социални центрове, изградени по проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“ Източник на снимката: община Перник- пресцентър

На 18 октомври 2021 г. (понеделник) Община Перник организира официално откриване на 3 нови социални центъра по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“.

Събитието ще се проведе от 13:45 ч. пред сградата, находяща се в кв. „Христо Смирненски“ № 3, (сградата на бившата Втора поликлиника). В 14:30 ч. ще бъде посетен и вторият обект по проекта - сградата на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ ЕООД , ул. „Протожерица“ № 102.

  Официалното откриване на социалните центрове се реализира в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0021-С01, Процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е изграждане на центрове от резидентен тип в община Перник, чрез извършване на строително - ремонтни дейности, обзавеждане и оборудване в две големи сгради общинска собственост. Чрез осигуряването на подходяща социална инфраструктура се гарантира предоставянето на услуги на възрастни хора и хора с увреждания.

Новите центрове са обособени на следните адреси:

- „Център за грижа за лица с психични разстройства“ (ЦГЛПР) -  кв.Христо Смирненски № 3;

- „Център за грижа за лица с различна форма на деменция“ (ЦГЛРФД) и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ (ЦГВХНС) – в сградата на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ЕООД на ул. „Протожерица“ № 2.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на  1 664 659,04 лева, от които:

  • 1 414 960,18 лв. – Финансиране от ЕФРР;
  • 249  698, 85 лв. – Национално финансиране.

Публикувана на 15.10.2021


0 коментара