info@glashatai.com 03:01 25.01.2021

Пожарникарите съветват какво да правим при наводнения и свлачища


Пожарникарите съветват какво да правим  при наводнения и свлачища

Интензивното топене на снеговете, вследствие на покачването на температурите и очакваните валежи водят до повишаване нивата на водите в реките и язовирите и наводняване на сгради, мостове, пътища и др. Може да бъде застрашен Вашия живот или имущество.

Наложително е да знаете от кои реки, язовири и други водоеми близо до Вашето населено място може да се очаква наводнение и кои райони е възможно да бъдат залети. Определете предварително най-късите и безопасни маршрути, по които трябва да стане изнасянето при опасност.  

Поддържайте предварително подготвена раница за бедствия, поставена на удобно, познато на семейството място, която да съдържа: бутилирана питейна вода, консервирана и суха храна в количества за цялото семейство поне за 3 дни, които се подменят периодично преди изтичане срока на годност; радио и фенерче на батерии с резервни батерии; материали за първа помощ и лекарства; свирка, одеяло, топли дрехи; инструменти – джобно ножче, отварачки за консерви и бутилки, клещи и др.; носни кърпички, тоалетни принадлежности, лични хигиенни материали; резервно зарядно устройство за мобилен телефон; санитарни и прахозащитни маски за членовете на семейството, книги и др.

Предварително планирайте действията на семейството при наводнение. Определете две места за сборни пунктове с адреси, които да се намират на безопасни места, както и в близост и в отдалеченост от дома. Полезно е да се уговорите с близък, живеещ извън Вашия район, който при бедствие да бъде лице за връзка между всички членове на семейството Ви.

 

При реална опасност от наводнение спазвайте следните правила:

1. Следете съобщенията по радиото, телевизията, местните радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация;

2. При  необходимост  от  евакуация  от  зоната  на  вероятния  разлив, вземете раницата за бедствия, водоустойчив пакет с важните семейни документи (нотариални актове, застрахователни полици), ценни вещи, лични документи и пари (кредитни, дебитни карти). Изключете газта и електричеството;

3. При невъзможност да напуснете сградата, ако нивото продължава да се покачва,  заемете  най-горните  етажи  или  покрива.  Ако  имате  мобилна  връзка, известете близките си за местонахождението си;

4. При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени;

5. Ако се намирате в близост до коритото на пълноводна река или дере, веднага се  отдалечете  от  тях  и   се  придвижете  към  най-близкото възвишение;

6.  Не  заставайте  под/над  мостове,  подлези,  надлези и  други съоръжения, от които високата вълна може да Ви отнесе;

7. При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-високото и безопасно място и изчакате спадането на нивото на водата.

8. Не преминавайте през бързо течащи води и залети площи, ако не сте сигурни, че  водата  е  по-ниска  от  колените  Ви,  а  ако  сте  с  кола – от  осите  на колелата. Пресичайте само при спокойна вода;

9. Ако сте на път и констатирате опасност от наводнение, обадете се на тел. 112 или в кметството на най-близкото населено място. Предайте опасенията си и на срещнатите по пътя хора;

10. Не пийте вода от наводнени водоизточници.

Не забравяйте, че за намаляване на риска от наводнения може да помогнете и Вие:

1. В незащитените заливни зони на реките не устройвайте жилищни и селскостопански сгради и други постройки;

2. Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито;

3. Не разрушавайте/не пробиваите дигите на реките с цел водовземане за напояване или друга дейност;

4. Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в общината, кметството или в областната администрация.

Повишаването на нивото на повърхностните и подпочвени води е една от причините за активизиране на стари и възникване на нови свлачища.

Ако е констатирано активизиране на земните маси, не оставайте и не преминавайте през свлачищни райони. Спазвайте предписанията на специализираните органи.

Аварийните мерки при активизиране на свлачища се предприемат от специализираните органи, но всеки от нас трябва да ги спазва:

1. Опасните участъци се означават и сигнализират. Преустановява се движението на моторни превозни средства в близост до активизиралите се свлачища. Осигурява се надеждна охрана;

2. Необходимо е да се изключи електрозахранването и водоснабдителната мрежа в района;

3. Спешно се отстранява причинителя за възникването на свлачищния процес;

4. Изготвя се оценка за състоянието на сградния фонд и инженерната инфраструктура в района по отношение застрашен живот на обитателите и при необходимост се организира извеждането на населението от застрашената територия;

5. Организира се непрекъснато наблюдение на активирания свлачищен район.


Публикувана на 03.04.2015


0 коментара