info@glashatai.com 19:42 15.07.2024

Вижте правилата, които трябва да спазваме за да не се озовем сред пламъците на пожар


Вижте правилата, които трябва да спазваме за да не се озовем сред пламъците на пожар

С настъпването на пролетно-летния сезон се повишава опасността от възникване на пожари в земеделските земи и горските територии. Почистването на селскостопанските имоти и дворовете и последващото изгаряне на растителните отпадъци може да прераснат   в пожари, които в условията на сухо и ветровито време са  сериозна заплаха за населени места, полски и горски масиви, живота, здравето и имуществото на хората.

Причини за бързото разпространение на пожари  са:  небрежност при боравене с открит огън; палене на огън на необезопасени места; палене на сухи треви и храсти в близост до горски и полски имоти, вилни зони и селскостопански постройки; палене на огън при излети в планините; изхвърляне на незагасени цигари.

За ограничаване на пожарите през пролетно – летния сезон РД „Пожарна безопасност и защита на населението”-  Перник напомня и призовава за спазване на установените противопожарни правила:

- В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници;
- Забранява се, по време на пожароопасния сезон, паленето на открит огън в горските територии и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии;
- При излети в горите и местата за отдих, палете огън само на определените, обозначени и обезопасени места;
- Не палете огън при наличие на вятър;
- Създайте възможност за своевременно гасене на огъня при поява на силен вятър и внезапно напускане на мястото;
- Не оставяйте огън без наблюдение;
- Не допускайте деца да играят в близост до огъня,  с кибрит или с  други запалителни средства;
- Не допускайте умишлено опожаряване на сухи треви;
- Горимите отпадъци по възможност да се изхвърлят на сметища или други определени за целта места;
- Не изхвърляйте незагасени цигари в сухи треви и полезащитни пояси;
- Не изхвърляйте стъклени бутилки и стъклени отпадъци на открито;
- Не палете огън в междубпоковите пространства, където са паркирани много автомобили, в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими материали;
- Паленето на огън в дворовете на жилища и вили извършвайте само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни средства за пожарогасене; не палете огън в близост до жилищата, стопанските постройки  и под клоните на дърветата.

При възникване на  пожар:

- По най-бързия начин съобщете на тел. 112;
- Предприемете действия за гасене на пожара с подръчни материали – пръст, пясък и топалки от зелени клони;
Наблюдавайте развитието на пожара и не допускайте огъня да ви загради, за да имате осигурен безопасен път за напускане при усложняване на обстановката;
- Окажете съдействие на специализираните екипи за своевременно предвижване до мястото на пожара.


Публикувана на 13.04.2016


0 коментара